Danh sách thành viên Trung tâm thực hành Điện - Điện tử

Ngày: 19-07-2021 - Người soạn: Supper Admin

1. ThS. Nguyễn Thành Long       Giám đốc

2. ThS. Đỗ Tuấn Anh                 Giảng viên

3. ThS. Phạm Thị Ngọc Anh      Giảng viên

4. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng    Giảng viên

5. ThS. Phạm Đức Hùng           Giảng viên

6. ThS. Phan Bích Ngọc            Giảng viên

7. ThS. Nguyễn Văn Thắng        Giảng viên      

Tạo bản IN