SỨ MẠNG, TẦM NHÌN

Ngày: 17-12-2021 - Người soạn: Nguyễn Thu Huyền

1. SỨ MẠNG

Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đào tạo theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực Điều khiển và tự động hóa, Điện tử công nghiệp, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp và Hệ thống điện; Cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức khoa học và  sáng tạo, với phong cách làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; Là cơ sở nghiên cứu, truyền bá tri thức khoa học, chuyển giao công nghệ, cho cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

2. TẦM NHÌN

Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phấn đấu trở thành Khoa trọng điểm của trường được xã hội công nhận về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Điều khiển và tự động hóa, Điện tử công nghiệp, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp và Hệ thống điện, tạo dựng được những ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của trường và xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tạo bản IN