Phòng Thực hành, Thí nghiệm

Các phòng Thực hành/Thí nghiệm được trang bị đầy đủ các Trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

20-01-2022

Chi tiết

Chương trình đào tạo theo quyết định 2955/QĐ-ĐHSPKT ngày 25 tháng 12 năm 2019 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo theo quyết định 2955/QĐ-ĐHSPKT ngày 25 tháng 12 năm 2019 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

24-12-2021

Chi tiết

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT ngày 18 tháng 6 năm 2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT ngày 18 tháng 6 năm 2021- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

24-12-2021

Chi tiết

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT 18/6/2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Chương trình đào tạo theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHSPKT 18/6/2021 - Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

24-12-2021

Chi tiết