Kế hoạch thực hiện đồ án Cơ bản về điện, điện tử của Khoá K15

Đây là đồ án thứ nhất ....
Đồ án được thực hiện với nội dung thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử
1. Mục tiêu của Module
        Sau khi hoàn thành đồ án, người học đạt được cơ bản các năng lực sau:

- Năng lực chuyên môn:
         + Vận dụng các kiến cơ sở và kỹ năng để nhận dạng và phân tích nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản.
         + Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ sản xuất, vẽ các sơ đồ và gia công các mạch điện - điện tử đơn giản theo một yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
         + Lắp ráp và vận hành các mạch điện - điện tử cơ bản
- Năng lực xã hội:
         + Lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch thực hiện.
         + Khả năng làm việc theo nhóm, phân công và điều hành hoạt động của nhóm.
         + Viết báo cáo
         + Báo cáo, trình bày kết quả nghiên cứu trước tập thể.


2. Nội dung
     Các sinh viên thực hiện đồ án với nội dung thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử. Các đồ án này ở mức độ đơn giản và có ứng dụng trong thực tế (ví dụ: Điều khiển đèn theo ánh sáng, Bật tắt đèn tự động ứng dụng tiết kiệm năng lượng, Điều khiển hệ thống thông gió,...). Đồ án được thực hiện dưới hình thức làm việc theo nhóm. Các thành viên trong nhóm sẽ thực hiện các nội dung như: Lập kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thu thập dữ liệu, thảo luận nhóm, tổng hợp dữ liệu và xử lý số liệu, trình bày các kết quả đã đạt được, theo dõi và đánh giá lẫn nhau,..

3 . Thời gian thực hiện
     Từ tuần 33 đến tuần 41 của học kỳ 2 năm học 2017-2018.

4. Thời gian bảo vệ dự kiến:
    Tuần 42, 43.

5. Điều kiện bảo vệ:
     1. Được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
     2. Nộp thuyết minh trước ngày bảo vệ 1 tuần cho thư ký.

Tác giả bài viết: Thành Long

Nguồn tin: Trung tâm TH Điện - Điện tử