Đào tạo các chuyên đề (Thời gian đào tạo: 40 giờ/chuyên đề)

Đào tạo các chuyên đề (Thời gian đào tạo: 40 giờ/chuyên đề)
 
1. Phân tích và thiết kế mạch điện tử
- Khai thác được các phần mềm thiết kế, phân tích, mô phỏng mạch điện tử và tạo được thư viện các linh kiện đặc biệt không có trong phần mềm;
- Thiết kế được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp của các mạch điện tử trên máy tính và in các chế bản theo yêu cầu chế tạo;
- Chọn được các linh kiện đúng chủng loại, đúng tham số theo yêu cầu kỹ thuật và kích thước thực tế phù hợp với bản thiết kế;
-  Thiết kế được các Board mạch điện tử ứng dụng với phân bố linh kiện hợp lý;
1. Analysis and Design of Electronics Circuit
- Using some software to design, analyse and emulate electronic circuits and create library for especial electronic devices;
- Designing the schematich circuit, assembling diagrams on computer and printing electronic publishing;
- Choosing electronic devices correctly according to techical requirements of a project;
- Designing electronic board with reasonable device allocation.
2. Kỹ thuật lập trình cho hệ vi xử lý, vi điều khiển
-       Nắm vững cấu trúc phần cứng và kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ bậc thấp và bậc cao cho các hệ vi xử lý và vi điều khiển thông dụng;
- Phân tích các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cần thiết kế từ đó xây dựng lưu đồ thuật toán các chương trình điều khiển và xử lý dữ liệu;
-       Thiết kế, phân tích và lập trình cho hệ thống đo lường giám sát các đại lượng không điện (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất,....) ứng dụng vi xử lý, vi điều khiển;
-       Thiết kế, phân tích và lập trình cho các hệ thống điều khiển (điều khiển Robot, điều khiển thiết bị, hệ thống sản xuất,...) ứng dụng vi xử lý, vi điều khiển;
2. Programming Technique for Micro-processing and Micro-control Systems
- Understanding hardware structures and using programming languages to control popular micro-processing and micro-control systems;
- Analysing requirements of a design system to establish algorithm diagrams of control programming and data processing;
- Designing, analysing and programming an instrument system to monitor non-electric quantities (temperature, humidity and pressure) using micro-processing and –control systems;
- Designing, analysing and programming a control system (robot, device and manufacturing system) using micro-processing and –control systems.
3. Điều khiển, giám sát hệ thống sản xuất tự động
-       Nắm vững cấu trúc phần cứng và kỹ thuật lập trình cho các họ PLC thông dụng;
-       Phân tích các hệ thống sản xuất tự động từ đó xây dựng lưu đồ thuật toán các chương trình điều khiển và xử lý dữ liệu;
-       Lập trình điều khiển qua mạng Profibus và Ethernet;
-       Lập trình WinCC điều khiển, giám sát hệ thống qua chuẩn truyền MPI và Internet.
3. Control and Monitor of Flexible Manufacturing System
- Understanding hardware structure and programming technology of popular PLCs;
- Analysing flexible manufacturing systems to establish algorithm diagrams of control programming and data processing;
- Programming a control system using the Profibus and Ethernet;
- controlling and monitoring a system using message passing interface (MPI) and Internet by WinCC interface.
4. Lập trình điều khiển hệ thống
- - Nắm vững kiến trúc hệ thống điều khiển và ngoại vi của máy tính;
-  Phân tích các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cần thiết kế từ đó xây dựng được lưu đồ thuật toán điều khiển và xử lý dữ liệu;
-  Thiết kế và lập trình được giao diện điều khiển;
- Xử lý dữ liệu và kết nối được thiết bị ngoại vi.
4. System Control Programming
- Understanding control system structures and peripheral computer equipments;
- Analysing requirements of a control system to establish algorithm diagrams of control programming and data processing;
- Designing and programming a control interface;
- Processing data and connect to peripheral computer equipments.
5. Điện tử công suất và truyền động điện
- Mô phỏng và phân tích đánh giá đặc tính dòng điện, điện áp trên van, trên tải của các bộ biến đổi công suất;
- Đo các thông số của động cơ trong các chế độ làm việc khác nhau, vẽ đặc tính cơ, phân tích và đánh giá;
- Phân tích, lựa chọn các bộ biến đổi công suất cho hệ truyền động điện;
- Mô phỏng và đánh giá các đặc tính của động cơ điện một chiều và không đồng bộ ba pha bằng thực nghiệm.
5. Power Electronics and Electric Motor Drives
- Analysing, emulating and evaluating current and voltage characteristics on valves and loads of power converters;
- Measuring parameters of motors for different operating conditions;
- Plotting, analysing and evaluating mechanical characteristic;
- Analysing and choosing power converters for electric motor drive systems;
- Experimentally emulating and evaluating charateristics of direct current motor and asynchronous motor.
6. Thu thập xử lý dữ liệu và điều khiển quá trình công nghệ
-  Phân tích được các quá trình công nghệ theo yêu cầu bài toán;
-  Lựa chọn được cảm biến, thiết bị cho quá trình công nghệ;
-  Đưa ra phương án và thực nghiệm được để thu thập dữ liệu và nhận dạng quá trình công nghệ;
-  Tính toán, thiết kế  được tham số và cấu trúc bộ điều khiển cho quá trình công nghệ.
6. Data Collection, Processing and Technical Process Control
- Analysing technical processes of a control problem;
- Choosing sensors and devices of a technical process;
- Offerring alternate designs and experiencing them for collection data and identification technical process;
- Computing parameters and designing structure of control device for technical process.
7. Phân tích và mô phỏng hệ thống điện
- Sử dụng được thành thạo một số phần mềm chuyên dụng có thể được áp dụng trong thực tế khi thiết kế một hệ thống lưới điện khu vực;
- Phân tích và mô phỏng được các phần tử chính trong một sơ đồ hệ thống lưới điện khu vực cụ thể;
- Kiểm tra và đánh giá được các thông số kinh tế và kỹ thuật của các phương án thiết kế hệ thống lưới điện khu vực.
7. Analysis and Emulation of Electric Power System
- Fluently using some software to design an local electric transmission system; 
- Analysing and emulating the principal elements of an local electric transmission system;
- Testing and evaluating the economic and technical criteria of alternate designs for an local electric transmission system.  
8. Tính toán, thiết kế mạch bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện
- Lựa chọn được các thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện phù hợp với yêu cầu thiết kế;
- Tính toán, thiết kế lựa chọn và lắp đặt được các thiết bị bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện;
- Kiểm tra đánh giá được chất lượng các mạch bảo vệ và điều khiển tự động trong hệ thống điện.
8. Simulation and Design of Relay Protection and Power System Automation
- Choosing coherent relay protection and power system automation devices for design requirements of an electric power system;
- Computing, designing and installing relay protection and power system automation devices of an electric power system;
- Testing and evaluating the quality of relay protection circuits and power system automation.         
9. Bảo trì thiết bị điện tử
- Hiểu được cấu trúc của các thiết bị điện tử (phần cứng và phần mềm);
- Tháo lắp được các thành phần phần cứng, cài đặt phần mềm, nhận biết được các lỗi thường gặp của thiết bị điện tử;
- Xác định được tình trạng hư hỏng, lập kế hoạch sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị điện tử;
- Bảo trì và duy trì hoạt động của thiết bị điện tử.
9. Maintenance of Electronic Devices
- Understanding structures (hardware and software) of electronic devices;
- Installing software and identifying the failures of electronic device;
- Identifying fault rate to make planning for lifting, repairing and replacing the electronic parts;
- Maintaining operations of electronic devices.